Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

ReAshore (Resilient Anthropogenic Shores)

Kathelijne Wijnberg, University of Twente

Het project ReAshore bestudeert de wederzijdse beďnvloeding van natuurlijke landschapsvormende processen én het gebruik en beheer van deze door de mens aangelegde kusten. Hoe kunnen we deze kennis inzetten voor langetermijn doelen?

"Het project ReAshore is vers van de pers, we hebben net gehoord dat we kunnen starten’’, vertelt Kathelijne Wijnberg van de University of Twente. ‘’Het project maakt deel uit van het NWO pro-gramma ‘Living Labs in the Dutch Delta’. We voeren het project uit samen met Wageningen University, Hogeschool Zeeland en diverse andere partijen.’’

Aanleiding

‘’Tijdens onderzoek aan de Zandmotor zagen we dat menselijke activiteiten een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van morfologie en ecologie. Denk maar aan het effect van op het strand rijden op vegetatie. Wij vroegen ons af wat dat betekent voor het functioneren op de lange termijn van ingrepen zoals de Zandmotor en de Hondsbosse Duinen.

Voorafgaand aan (grote) ingrepen worden de effecten op morfologie en ecologie voorspeld, maar de interactie met gebruik en beheer wordt daarin niet meegenomen. In feite is de mens een belangrijke morfologische factor en die moet je meenemen om ontwikkelingen goed te kunnen voorspellen.’’

Wat gaan we doen

·         Als eerste stap gaan we interacties bestuderen tussen natuurlijke ontwikkelingen op de Zandmotor en Hondsbosse Duinen en de gebruikers en beheerders van deze gebieden.

We kijken daarbij bijvoorbeeld hoe mensen reageren op vegetatie. Heeft dat bijvoorbeeld invloed op hun looproutes? En zien we invloed van recreatie of rijden op het strand op duinvorming? 

·      Vervolgens gaan we het geleerde (de mens als landschapsvormende factor) in het model brengen. Daarmee hopen we inzicht te krijgen in het effect van menselijke activiteiten op de langetermijn ontwikkeling van een gebied

 

·      Tenslotte gaan we – samen met betrokkenen – richtlijnen voor beheer ontwikkelen. Hoeveel kan je bijsturen in de ontwikkeling van een gebied?  Het voor het voetlicht brengen van kennis speelt hierin een belangrijke rol, bijvoorbeeld aan de hand van visualisaties of wellicht virtual reality. Het is de bedoeling dat mensen van heel verschillende achtergronden het onderwerp snappen en met elkaar in gesprek gaan. We willen dus kennis brengen én halen.

Vier deelprojecten

We starten in 2019/2020 met vier deelprojecten gericht op: sociale aspecten (gebruikers en beheer), de interactie tussen mens en vegetatie op schaal van beginnende duinvorming, de interactie tussen mens, vegetatie en morfologische ontwikkeling op lange termijn en visualisatie methoden ten behoeve van vertaling van nieuwe kennis naar bijsturen ontwikkelingen op grootschalige zandige ingrepen Tenslotte wordt dit vertaald naar richtlijnen."