Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Wat is dynamisch kustbeheer?

aangroeikustDynamisch kustbeheer kan worden omschreven als 'het beheer dat gericht is op het dynamiseren van de buitenste duinen, om het natte en droge deel van de kust met elkaar te verbinden'. Met andere woorden: een zodanig beheer dat zee en wind de ruimte hebben om sediment te verplaatsen. Daardoor kan het kustfundament meegroeien met de stijgende zeespiegel en ontstaat een natuurlijker kustlandschap met een grotere diversiteit aan habitats, flora en fauna.

De mogelijkheden voor dynamisch kustbeheer zijn sinds 1990 sterk toegenomen. Op dat moment besloot de regering om de kustlijn te handhaven met zandsuppleties. Hierbij wordt er zand vanuit de diepe Noordzee neergelegd op het strand of in de ondiepe zee, vlak voor de kust. Het extra zand voorkomt dat de kust structureel afslaat en houdt de zandvoorraad in het ‘kustfundament' op peil.

Uit onderzoek blijkt dat een deel van het gesuppleerde zand naar de achterliggende duinen stuift, vooral op plekken waar de zeereep dynamisch is. Dankzij de regelmatige suppleties droogt de 'zandbron' niet op en kan de verstuiving naar de duinen doorgaan, zonder aantasting van de veiligheid.