Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Samen voor kennis

Kustwaterkeringbeheerders vliegen samen voor kennis
Petra Goessen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 Goessenoptrekken kustbeheerders

Kunnen we met de verschillende kustbeheerders samen optrekken en gegevens, systeemkennis en beheervragen samenbrengen? Het is zonde als het wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden. ‘'Wie doet er meer?'', vraagt Petra Goessen van HHNK. Ze benoemt vijf hoofdvragen, waarvoor ze aansluiting zoekt bij andere beheerders.

Volgens Goessen is er meer systeemkennis nodig over de interactie tussen onderwateroever, strand, duinen en kustfundament onder normale condities. Ze licht toe: ‘'Als het KNMI gelijk krijgt nemen de zeespiegelstijging en het aantal stormachtige dagen in de toekomst toe. Als waterschap willen we graag weten wat het effect van meerdere kleine stormen is op het zandtransport. Er zijn veel theoretische modellen, voor zowel onderwatertransport als eolisch transport, maar de onzekerheden zijn groot. Er zijn metingen nodig, zodat de modellen verder kunnen worden ontwikkeld.''

Systeemkennis over stormcondities
Ook het gedrag van de kust onder stormcondities is een belangrijk thema voor verdere kennisontwikkeling. Goessen oppert het idee om een ‘'storm chasers team'' te formeren, bv via een App. Deze maakt het voor iedereen mogelijk om op het strand eenvoudige hoogtemetingen uit te voeren. De app maakt daarbij gebruik van vaste meetpunten op bijvoorbeeld een jaarrondpaviljoen. De gadget wordt in het winterseizoen 2017/2018 getest in het gebied van HHNK.

Inrichtingsvragen niet waterkerende objecten
Hoe groot is het effect van strandbebouwing op de doorstuiving naar het achterland? Wat zijn de optimale dimensies en vormgeving van een paviljoen? En wat is de optimale onderlinge afstand en de afstand tot het duin. Om hierin inzicht te krijgen, zijn modellen in ontwikkeling, die nog niet zijn gevalideerd. HHNK roept beheerders op om metingen te doen van zandtransporten rondom bebouwing en mee te denken over het delen van data (opslag). ‘'En meld je als je een leuke plek hebt voor een pilot,'' aldus Goessen
In het verlengde hiervan roept ze op om ervaringen met drones te delen. Hoe gebruiken beheerders van waterkeringen en duinen op dit moment drones? Welke meetvragen hebben jullie? En is het rendabel om gezamenlijk een drone aan te schaffen of om een gezamenlijke uitvraag te formuleren?

Het gedrag van stuifkuilen
Voor waterkeringbeheerders is het belangrijk om te weten wat het effect is van stuifkuilen op de veiligheid en op de natuur. Kunnen kuilen wellicht worden ingezet voor de veiligheid? Heb je metingen, vragen of wil meedenken? Meld het.

Effecten van beheer en onderhoud op zoet-zoutgradiënten
HHNK krijgt veel vragen hierover, onder andere naar aanleiding van ideeën om het onderhoud van de Slufter te stoppen. De Slufter kan dan richting het noorden opschuiven. Welk effect heeft dat voor de zoetwaterbel? En welk effect hebben andere factoren, zoals zeespiegelstijging, suppleties en het ontstaan van stuifkuilen voor het grondwater? Heb je metingen of wil je meedoen, laat het weten.