Terug naar main

Deltaprogramma

Dit programma wordt jaarlijks uitgebracht door samen-werkende overheden, met inbreng van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het bevat aanbevelingen voor de uitvoering van het nationale waterbeleid. Ook de kust vormt hiervan een onderdeel.

zandvoort

Het Deltaprogramma volgt een adaptieve aanpak. Dat betekent: ver vooruitkijken, tijdig extra maatregelen nemen als dat nodig is en oplossingen voor de toekomst open houden. Voor de kust worden de  kaders daarvoor gevormd door de 'Deltabeslissing voor Waterveiligheid, de Beslissing Zand en de Voorkeursstrategie Kust. Iedere zes jaar vindt een herijking plaats. Als daartoe aanleiding is wordt een nieuwe aanpak voorgesteld om voorbereid te zijn op toekomstige omstandigheden.

  • De Deltabeslissing Waterveiligheid geeft aan dat iedere Nederlander achter een primaire waterkering uiterlijk in 2050 ten minste een beschermingsniveau heeft van een honderdduizendste per jaar. Het doel is dat alle primaire keringen in 2050 aan de normen voldoen. De maatregelen voor waterveiligheid krijgen waar mogelijk een integrale uitvoering.
  • De Beslissing Zand. Hierin staat hoe het zand langs de Nederlandse kust ons land op een natuurlijke manier kan beschermen. Het uitgangspunt van de Beslissing Zand is ‘Zacht (zandig) waar het kan, hard waar het moet’. Dat wil zeggen dat de kustlijn zo veel mogelijk een natuurlijk karakter blijft houden, waarbij duinen en strand de basis vormen van de kustbescherming. Natuurlijke dynamiek is daarbij van belang.
  • De Voorkeursstrategie Kust streeft naar een veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust die bestand is tegen (de versnelling van) de zeespiegelstijging. 

Meer informatie is te vinden op de website van het Deltaprogramma