Terug naar main

Hollandse kust

Projecten in de aan de Hollandse kust.

Noord-Holland (noord)

In dit kustdeel is Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier (HHNK) beheerder van de waterkering. HHNK voert al jaren een beleid dat dynamisering van de zeereep mogelijk maakt en onderscheidt drie typen kust:

  • Vastgehouden kust. Hier wordt zand zoveel mogelijk ingevangen en vastgehouden. Meestal is deze vorm van beheer gekozen ter hoogte van badplaatsen of smalle duinen met een veiligheidsprobleem.
  • Gekerfde kust. De zeereep mag verstuiven, waarbij de kerven niet dieper mogen worden dan 7,50 meter +NAP. 
  • Paraboliserende kust. Hier kan het eerste duin volledig uitstuiven. De doorgaande zeewering (grensprofiel) ligt verder landinwaarts.

In overleg met andere betrokken organisaties spreekt HHNK af op welke plekken welk type beheer wordt gevoerd. Deze afspraken zijn weergegeven in een kaart.

Noord-Holland (zuid) en Zuid-Holland (noord)

Hier is Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) verantwoordelijk voor het waterkeringbeheer. HHR heeft dynamisch kustbeheer als doelstelling opgenomen als in haar kustnota (2009). Dat betekent dat in brede onbebouwde gebieden dynamisch kustbeheer wordt toegepast. Lokaal worden er stuifkuilen gegraven om de doorstuiving naar de achterliggende duinen te bevorderen. In bebouwde gebieden wordt beperkt dynamisch kustbeheer toegepast om hinder voor bewoners van het gebied zoveel mogelijk te voorkomen.

De kust in de badplaatsen ligt vast. Daar staan het hele jaar rond strandpaviljoens, die moeten meebewegen met de dynamiek van de duinvoet.  

Zuid-Holland (zuid)

Het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) staat een dynamisch kustbeheer voor. De zeereep is in de afgelopen 20 jaar enkele tientallen meters in zeewaartse richting angegroeid. Door de aangroei wordt dynamisch kustbeheer mogelijk. De recent uitgevoerde Kustversterking Delflandse Kust' (2008-2009) draagt hieraan bij. HHD let er wel scherp op dat er geen zand uit de zeereep verloren gaat.

 (foto Rijnlandse kust: TijsB, flickr.com, overige foto's: M. Löffler)