Terug naar main

Deltakust

Projecten in de aan de Deltakust.

Voorne en Goeree 

De kusten van Voorne en Goeree liggen in de luwte van de Voordelte en de Maasvlakte en zijn relatief beschut. Er liggen belangrijke natuurgebieden, met een grote biodiversiteit. Aan de zuidwestkust van Voorne en in het westelijk deel van Goeree voert Natuurmonumenten werkzaamheden uit om de typische kustnatuur te herstellen. Plaatselijk worden struiken en bomen verwijderd en wordt de bodem afgeplagd, om het zand weer te laten stuiven. Voor zover bekend wordt de zeereep niet vergraven.

De waterkeringbeheerder van Voorne en Goeree is Waterschap Hollandse Delta. Volgens het beleidsplan Waterkeringen (2006) voert het waterschap een dynamisch duinbeheer. Dat houdt in dat natuurlijke verstuiving wordt toegelaten, zolang het zandvolume binnen het waterkeringsprofiel niet wijzigt. Bovendien mag het grensprofiel bij verstuiving niet worden doorsneden.

Schouwen, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen

Volgens de Kustvisie van Provincie Zeeland is dynamisch kustbeheer mogelijk in de Natura 2000 gebieden Kop van Schouwen, De Manteling / Oranjezon, De Verdronken Zwarte Polder en het Zwin. Een meer dynamisch beheer kan bijdragen aan de ontwikkeling van de natuurlijke kwaliteiten en daarmee aan het behalen van de Natura 2000 doelen.

Dynamisch duinbeheer vermindert de effecten van stikstofdepositie. Het is dan ook een erkende maatregel binnen de Programmatische Aanpak van Stikstof (PAS). De natuurgebieden Manteling/Oranjezon en Kop van Schouwen lenen zich bijzonder goed om deze maatregel toe te passen.

Randvoorwaarden zijn dat de veiligheid aan de geldende normen blijft voldoen, dat de drinkwatervoorziening gewaarborgd blijft en dat er rekening wordt gehouden met economische belangen.

Om dynamiek mogelijk te maken is een flexibele omgang met de basiskustlijn noodzakelijk. De provincie werkt met andere regionale partijen aan het verder uitwerken van herstel van de duindynamiek in de Kop van Schouwen en De Manteling / Oranjezon.