Terug naar main

Waddenregio

Projecten in de Waddenregio.

Geschiedenis

Al halverwege de jaren '90 startte Rijkswaterstaat op enkele plekken met dynamisch kustbeheer. De beheerders wilden ervaring opdoen met dit type beheer en zien wat de effecten waren. Eind jaren '90 maakte het Provinciaal Overlegorgaan Kust van Friesland afspraken over dynamisch kustbeheer. Per eiland werd precies vastgelegd waar er dynamiek kon worden toegelaten. In de loop der jaren breidde dynamisch kustbeheer zich langzaam uit.

Draagvlak en begrip

Al snel bleek dat veel eilanders niet zaten te wachten op een ander beheer. Begrijpelijk, want zolang de bewoners zich konden herinneren, zorgde Rijkswaterstaat voor het actief invangen van zand. Bovendien verdienden veel eilanders hun brood met het planten van helm, het zetten van rietschermen en ander werk aan de duinen. Door het extensiveren van het beheer van de zeeereep verloren sommige eilanders hun baan, terwijl het werkaanbod op de eilanden toch al beperkt was. Mensen voelden zich in de steek gelaten en begrepen de nieuwe aanpak niet.

Daarom besteedt Rijkswaterstaat de afgelopen 10 jaar steeds meer aandacht aan het toelichten van het kustbeheer. Daardoor ontstaat vertrouwen en zien bewoners dat de veiligheid niet in het geding is. De regelmatige zandsuppleties dragen bij aan dit vertrouwen. Comunicatie en wederzijds begrip blijven echter een aandachtspunt!

Primaire waterkering en basiskustlijn

Bijzonder voor de Waddeneilanden is dat de primaire waterkering vrij ver landwaarts ligt. Deze omringt dorpen en andere gebieden met een economische unctie. Grote delen van de eilanden vallen echter buiten de dijkring en hebben geen formele veiligheidsfunctie. Daarom is dynamiek in de zeereep vanuit veiligheidsoogpunt meestal geen probleem. Sterker nog, juist door de aanwezigheid van een dynamische zeereep stuift het (suppletie)zand naar de duinen, die daardoor hoger worden.

Door het handhaven van de basiskustlijn met zandsuppleties gaat de kust niet structureel achteruit en wordt het duingebied niet kleiner.  Alleen aan de oostpunten van Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog is geen basiskustlijn astgesteld en ´mag´ de kustlijn vrij fluctueren.

 (foto: Terschelling, Bas Kers, flickr.com)