Terug naar main

Waarom

Dynamisch kustbeheer draagt bij aan de waterveiligheid van het achterland én vergroot de variatie van landschap en natuur.

Kerven_foto_Loffler

Dynamisch kustbeheer dient een dubbel doel. Enerzijds is de verstuiving van zand vanaf het strand naar de duinen cruciaal voor de langetermijn waterveiligheid van het achterland. Anderzijds bevordert deze zandverstuiving de variatie in (beschermde) habitats en soorten in het duingebied.

Duurzame waterveiligheid

De duinen zijn essentieel voor de bescherming tegen overstromingen vanuit zee. Het is daarom van groot belang dat de duinen robuust blijven en meegroeien met de stijgende zeespiegel. Zandverstuiving vanaf het strand via de zeereep (de buitenste duinenrij) naar het duingebied speelt hierbij een sleutelrol. Dynamische zeerepen met stuifkuilen en kerven stimuleren deze zandverplaatsing effectief. Dichtbij de kerven kunnen duinen tot wel een meter per jaar groeien; verderop is de groei minder uitgesproken.

Gevarieerde natuur

  • Herstel van het dynamische landschap. Het stimuleren van dynamiek zorgt voor een grillige zeereep, met stuifkuilen en kerven. Wanneer de verstuiving op grote schaal plaatsvindt, kan dit leiden tot het herstel van een zeer dynamisch duinlandschap, met ‘wandelende’ paraboolduinen en nieuwe duinvalleien.
  • Grotere variatie en biodiversiteit. De dynamiek in het duinlandschap stimuleert een breed scala aan milieuomstandigheden, met variaties in kalkgehalte, vochtgehalte, zoutgehalte en voedselrijkdom. Dit resulteert in een rijke diversiteit aan leefgebieden en soorten. Het stuivende zand bedekt oudere duinbegroeiingen, waardoor er ruimte onstaat voor pionierplanten. Daarnaast is de continue aanvoer van een dun zandlaagje essentieel voor het behoud van 'grijze duinen', duingraslanden die rijk zijn aan flora en fauna. 
    Het herintroduceren van dynamiek wordt beschouwd als een effectieve strategie voor het behoud van biodiversiteit op de lange termijn.
  • Bestrijden van de gevolgen van stikstofdepositie. Bijna het gehele duingebied is aangewezen als Natura 2000-gebied en wettelijk beschermd onder de Omgevingswet. Het behalen van de gestelde doelen voor bepaalde habitats en soorten wordt vaak bemoeilijkt door stikstofdepositie. Dynamisch duinbeheer helpt deze impact te verminderen door de aanvoer van vers, kalkrijk strandzand. Dat maakt de bodem minder zuur en kan de negatieve effecten van stikstofdepositie deels neutraliseren.
grijs_duin_Loffler