Terug naar main

Onderzoek en links

Deze pagina biedt een overzicht van relevante onderzoeken naar het dynamisch beheer van de duinen en de kust, en verwijst door naar bronnen en publicaties voor meer diepgaande informatie.

Ameland_Krol
Ameland, foto Johan Krol

Onderzoeksprogramma Natuurlijk Veilig (2016-2021) 
Dit programma vond plaats in het kader van een convenant met elf partijen, waaronder Rijkswaterstaat, natuurorganisaties en drinkwaterbedrijven. Het hoofdthema was de interactie tussen zandsuppleties en de kustnatuur. Ook de invloed van suppleties op de duindynamiek kwam daarbij aan bod. De belangrijkste conclusies:

  • De duinen worden steeds dynamischer en zandsuppleties in de vooroever belemmeren het duinbeheer niet. Bij strandsuppleties lijkt wel sprake van minder duindynamiek.
  • Indirect pakken suppleties in de vooroever positief uit voor dynamisch duinbeheer. Dankzij suppleties spelen in de duinreep minder veiligheidsrisico’s. Zo ontstaat meer ruimte voor duinbeheerders om duinen te laten verstuiven en kerven te graven.
  • Duinen groeien door zandsuppleties. Met de aanwas van suppleties neemt sinds de jaren 90 het volume van de duinen is toe. Hiervan profiteert niet alleen de duinnatuur, maar ook de recreatie, de drinkwaterproductie en de waterveiligheid. Zandsuppleties zorgen dat duinen mee kunnen groeien met de zeespiegelstijging.

De producten van Natuurlijk Veilig zijn te vinden op de waterinfo website van Rijkswaterstaat (waaronder factsheets over natuurlijke duinontwikkeling, onderzoeksrapporten en data).

Programma 'Beheer en Onderhoud kust' Deltares
Het langjarige kennisprogramma Beheer en Onderhoud van de Nederlandse kust (B&O kust) heeft tot doel om onderzoeksvragen over suppleties te beantwoorden en de kennis over het kustsysteem uit te breiden en te verspreiden. Als onderdeel hiervan heeft Deltares in 2022 een beknopt overzicht opgesteld van onderzoeksprojecten naar zandverstuiving en duinbeheer. Hierbij lag de focus op onderzoeksprojecten relevant voor de Nederlandse kust. Kijk op de Publicwiki van Deltares voor een overzicht van deze projecten (en een kaart met de locaties ervan).

OBN Deskundigenteam Duin- en kustlandschap 
OBN Natuurkennis ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Binnen dit kennisnetwerk is onder andere het deskundigenteam Duin en Kust actief. Dit team zet zich in voor kennisontwikkeling om te komen tot een vitaal duin- en kustlandschap in afstemming met beheerders, onderzoekers en beleidsmensen. 
Voor dynamisch kustbeheer relevante producten zijn onder andere: de Handleiding dynamisering zeereep (2022) en de Checklist dynamisering zeereep (2022). Deze zijn te downloaden van de website van OBN. 

STOWA Deltafact 'Effect van zandsuppleties op de kust en het wad' 
In deze Deltafact wordt er gekeken naar de verschillende vormen van suppleties en hoe deze bijdragen aan het kustbeheer. Kijk op de STOWA website om de factsheet in te zien of te downloaden.

STOWA Hydrotheek
In de STOWA Hydrotheek zijn tal van publicaties en videofragmenten opgenomen over 'dynamisch kustbeheer'.